Mbrojtja e përgjithshme e të dhënave - ACIBADEM

Mbrojtja e përgjithshme e të dhënave

FORMULARI I INFORMACIONIT LIDHUR ME MARRJEN DHE PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) dhe aksionarët kontrollues të Acıbadem, kompanitë mëmë dhe filialet (këtej e tutje do të referohen kolektivisht si “Grupi Acıbadem”) mund të veprojnë si “Mbikëqyrës i të Dhënave” sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 6698 (“Ligji”), Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave 2016/679 (“GDPR”) dhe ligjeve dhe rregulloreve të tjera përkatëse, përpunojnë të dhënat tuaja personale brenda kornizës së mëposhtme dhe në përputhje të plotë me Ligjin Themelor të Shërbimeve Shëndetësore nr. 3359, Dekret-Ligjin Qeveritar për Organizimin dhe Detyrat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kompanive të saj Anëtare Nr. 663, Rregulloren për Spitalet Private dhe rregulloret e tjera të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ligjet dhe dispozitat e tjera në fuqi.

 1. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale dhe qëllimet e përpunimit:

Të dhënat tuaja personale mblidhen dhe merren verbalisht, me shkrim, ose nga mediat vizive ose elektronike, përmes qendrës së thirrjeve, faqes së internetit, verbalisht, me shkrim ose nëpërmjet kanaleve të tjera të ngjashme për kryerjen e shërbimeve të tilla si mbrojtja e shëndetit publik, mjekësia parandaluese, diagnozat mjekësore, shërbimet e trajtimit dhe mirëmbajtjes të ofruara nga Grupi Acıbadem, ose për planifikimin dhe menaxhimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe financimin, dhe në përputhje me fushat e biznesit të Kompanive të Grupit Acibadem. Të dhënat tuaja personale të përgjithshme dhe të dhënat tuaja personale të veçanta, veçanërisht të dhënat tuaja të kujdesit shëndetësor, mund të përpunohen nga Grupi në një masë të kufizuar për të gjitha dhe për çdo qëllim, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në qëllimet e mëposhtme:

 • Të dhënat dhe informacionet mbi identitetin tuaj: emri, mbiemri, numri i kartës së identitetit, numri i pasaportës ose numri i përkohshëm i kartës së identitetit, data dhe vendi i lindjes, statusi martesor, gjinia, numri i sigurimeve shoqërore ose numri i protokollit të pacientit, si dhe të dhëna të tjera të identitetit që mund të jenë të dobishme për identifikimin tuaj nga ne; dhe
  • Informacioni për komunikimin me ju: Adresa juaj, numri i telefonit, adresa e postës elektronike dhe të dhëna të tjera të komunikimit, dhe intervista juaj verbale ose regjistrimet e thirrjeve të mbajtura nga shërbimi ndaj klientit ose departamentet e shërbimeve ndaj pacientit sipas standardeve të qendrës së thirrjeve, si dhe të dhënat tuaja personale të mbledhura kur ju komunikoni me ne me postë elektronike, letër ose mjete të tjera komunikimi; dhe
  • Informacioni i llogarisë suaj: Numri i llogarisë tuaj bankare, numri IBAN, të dhënat e kartës së kreditit, të dhënat e faturimit dhe të dhëna të tjera financiare dhe informacione të ngjashme; dhe
  • Të dhënat tuaja private të sigurimeve shëndetësore dhe të dhënat e informacionet e Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore sipas nevojës për financimin dhe planifikimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor; dhe
  • Regjistrimet dhe pamjet tuaja filmike të marra dhe të mbajtura për qëllime sigurie dhe kontrolli kur ju vizitoni spitalet ose qendrat tona mjekësore; dhe
  • Numri i targës se makinës suaj nëse përdorni zonën e parkimit të makinave; dhe
  • Informacioni mbi kujdesin tuaj shëndetësor: Të dhënat tuaja personale në lidhje me shëndetin dhe jetën tuaj seksuale të siguruara dhe të mbledhura gjatë regjistrimit ose si rezultat i diagnozës mjekësore, trajtimit dhe shërbimeve të kujdesit, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në, rezultatet e analizave tuaja laboratorike, rezultatet e testeve, të dhënat e ekzaminimit mjekësor, të dhënat dhe informacionet e vizitave mjekësore, të dhënat Check Up- it si dhe të dhënat dhe informacionet e recetave; dhe
  • Informacioni mbi kujdesin tuaj shëndetësor dhe të dhëna të tjera personale të dërguara ose të vendosura nga ju në faqet e mëposhtme të internetit;
   • www.acibademinternational.com
   • http://www.acibadem.ae/
   • http://www.acibadem.fr/
   • http://www.acibadem.com.ru/
   • http://acibadem.ge/
   • http://www.acibadem.bg/
   • http://www.acibadem.mk/
   • http://acibadem.hr/
   • http://www.acibadem.rs/
   • http://www.acibadem.ba/
   • https://acibadem.al/
   • http://acibadem.com.ro
   • http://acibadem.com.de
   • http://acibadem.ir
   • https://www.acibadembeautycenter.com/
   • https://www.acibademevent.com/
  • Nëse dhe kur paraqisni një kërkesë për punë në Acıbadem ose në ndonjë nga Kompanitë e Grupit Acıbadem, të dhënat dhe informacionet tuaja personale, duke përfshirë edhe jetëshkrimin tuaj, të paraqitura nga ju, dhe nëse jeni punonjës i Acibademit ose një punonjës i lidhur me Grupin Acıbadem, kontrata juaj e punës dhe të gjitha llojet e të dhënave tuaja personale në lidhje me predispozitën tuaj për punë.

Të gjitha llojet e të dhënave tuaja personale të marra nga Grupi Acıbadem (duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në të dhënat tuaja personale të veçanta) mund të përpunohen për qëllimet e mëposhtme:

 • Për konfirmimin e identitetit tuaj, dhe
  • Për mbrojtjen e shëndetit publik, mjekësinë parandaluese, diagnostikimin mjekësor, trajtimin dhe shërbimet e mirëmbajtjes, dhe për planifikimin dhe menaxhimin dhe financimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, dhe
  • Shkëmbimin e informacionit të kërkuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe ente të tjera përkatëse publike dhe të administratës në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, dhe
  • Planifikimi dhe menaxhimi i operacioneve të brendshme dhe i operacioneve ditore të spitaleve dhe qendrave tona mjekësore, dhe
  • Matja, përmirësimi dhe studimi i kënaqësisë së pacientit nga Administrimi i Spitalit, departamentet e të Drejtave të Pacientit dhe të Përvojës së Pacientit, dhe
  • Prokurimi i barnave, dhe
  • Nëse lini një takim, duke ju mbajtur të informuar për takimin, dhe
  • Performanca e menaxhimit të riskut dhe aktivitetet për përmirësimin e cilësisë, dhe
  • Kryerja e analizave për zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, dhe
  • Financimi i shërbimeve të kujdesit tuaj shëndetësor nga departamentet e Shërbimit për Pacientët, të Çështjeve Financiare dhe të Marketingut, dhe pagesa e ekzaminimit tuaj mjekësor, diagnostikimit dhe shpenzimeve të trajtimit dhe ndarja e informacionit të kërkuar me firmat private të sigurimeve shëndetësore si pjesë e hetimit të përshtatshmërisë tuaj, dhe
  • Kryerja e hulumtimeve dhe studimeve, dhe
  • Pajtueshmëria me kërkesat dhe kushtet ligjore dhe rregullatore, dhe
  • Shkëmbimi i informacionit të kërkuar me firmat private të sigurimeve shëndetësore gjatë financimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor, dhe
  • Kryerja e veprimtarive të menaxhimit të riskut dhe zhvillimit të cilësisë nga departamentet e Cilësisë, Përvojës së Pacientit dhe Sistemeve të Informacionit, dhe
  • Lëshimi i faturave nga departamentet e Shërbimet për Pacientët, të Çështjeve Financiare dhe departamentet përkatëse në konsideratë të shërbimeve tona, dhe konfirmimi i marrëdhënieve tuaja me institucionet dhe firmat e kontraktuara, dhe
  • Pjesëmarrja në fushata dhe zbulimi i fushatave të informacionit, dhe projektimi dhe transmetimi i përmbajtjeve speciale, dhe përfitimet diskrete dhe abstrakte në internet dhe celular, nga departamentet e Mediave dhe Komunikimit dhe Qendrës së Thirrjeve.

Të dhënat tuaja personale të marra dhe të përpunuara në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi mund të transferohen në arkivat fizike dhe / ose sistemet e informacionit të Acıbadem ose të Grupit Acıbadem dhe mund të ruhen në platforma digjitale dhe fizike.

2. Transferimi i të dhënave personale

Të dhënat tuaja personale mund të ndahen nga Acıbadem dhe nga Grupi Acıbadem me kompani të përfshira në Grupin Acıbadem ose me kompani private të sigurimeve, Ministrinë e Shëndetësisë dhe nën-njësitë e saj, Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore, Drejtorinë e Përgjithshme të Sigurisë dhe forca të tjera të sigurisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Popullsisë dhe Regjistrimit, Shoqatën Turke të Farmacistëve, gjykatat dhe të gjitha llojet e autoriteteve të tjera juridike, qendrore etj. Me pëlqimin tuaj dhe duke u kufizuar nga pëlqimi juaj Acıbadem mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e treta, përfaqësuesit dhe agjentët tuaj të autorizuar dhe palët e treta që ofrojnë konsultë dhe shërbime këshillimi për ne, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në avokatë, konsulentë dhe auditues tatimorë dhe financiarë, dhe partnerët tanë të biznesit dhe palë të tjerë të treta që veprojnë në bashkëpunim me ne për zhvillimin e mëtejshëm ose kryerjen e shërbimeve për kujdesin shëndetësor, për qëllimet e përmendura më lart. Gjithashtu duke përfshirë organet dhe autoritetet rregullatore dhe mbikëqyrëse, dhe autoritetet zyrtare, për qëllimet e procesit të renditura më sipër, në përputhje me Ligjin, GDPR dhe ligjet dhe rregulloret e tjera në fuqi.

3. Metodat dhe shkaqet ligjore të përfitimit të të dhënave personale

Të dhënat tuaja personale mblidhen dhe përpunohen në të gjitha llojet e mediave verbale, të shkruara, vizive ose elektronike, për qëllimet e renditura më lart, dhe për kryerjen e të gjitha llojeve të punëve të përfshira në fushat e biznesit të Acıbadem brenda kornizës ligjore, dhe në përputhje me rrethanat, për kryerjen e plotë dhe të duhur të të gjitha llojeve të detyrave dhe detyrimeve kontraktuale dhe ligjore të Acıbadem. Shkaqet ligjore të mbledhjes dhe marrjes së të dhënave tuaja personale janë dispozitat përkatëse të:

 • Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 6698, dhe
  • Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave 2016/679 (“GDPR”) dhe Ligji i Shërbimeve Shëndetësore Themelore Nr. 3359, dhe
  • Dekret-Ligji Qeveritar për Organizimin dhe Detyrat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ndërmarrjeve të lidhura me të nr. 663, dhe
  • Rregullorja për Spitalet Private, dhe
  • Rregullorja për Përpunimin dhe Mbrojtjen e Privatësisë së Informacionit të Shëndetit Personal, dhe
  • rregullore të tjera të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ligje dhe dispozita të tjera në fuqi.

Për më tepër, siç përcaktohet në paragrafin 3 të nenit 6 të Ligjit, të dhënat personale në lidhje me shëndetin mund të përpunohen nga persona nën detyrime sekrete ose nga subjekte dhe organizata zyrtare të autorizuara, pa qenë i detyruar të marrin pëlqimin paraprak për qëllimin përkatës, vetëm për mbrojtjen e shëndetit publik, mjekësinë parandaluese, diagnostikimin mjekësor, trajtimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve, dhe për planifikimin dhe menaxhimin dhe financimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.

4. Të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale

Në përputhje me Ligjin dhe GDPR dhe ligjet dhe rregulloret e tjera përkatëse në fuqi, ju keni të drejtën:

 • Për të mësuar nëse të dhënat tuaja personale përpunohen ose jo, dhe
  • Nëse përpunohen të dhënat tuaja personale, të kërkoni informacion në lidhje me to, dhe
  • Të keni qasje dhe të kërkoni të dhëna dhe informacione personale të kujdesit shëndetësor, dhe
  • Të mësoni qëllimin e përpunimit të të dhënave personale dhe nëse ato përdoren për qëllimet e synuara ose jo, dhe
  • Të keni njohuri mbi palët e treta brenda ose jashtë vendit, të cilëve u transferohen të dhënat tuaja personale, dhe
  • Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen në mënyrë jo të plotë ose jo të saktë, të kërkoni korrigjimin ose plotësimin e tyre, dhe
  • Të kërkoni fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave tuaja personale, dhe
  • Të kërkoni që palët e treta të cilave u janë transferuar të dhënat tuaja personale më parë të informohen për korrigjimin ose përfundimin e të dhënave tuaja personale në rast të përpunimit jo të plotë ose jo të saktë, dhe / ose për fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave tuaja personale, dhe
  • Të kundërshtoni për çdo përfundim që mund të dalë kundër interesave tuaja me analizimin e të dhënave tuaja personale të përpunuara vetëm me anë të sistemeve automatike.

Nëse në çdo kohë përdorni ndonjë ose më shumë nga të drejtat tuaja të sipërpërmendura, informacioni përkatës do t’ju transmetohet qartë dhe në një mënyrë të kuptueshme, me shkrim ose në mediat elektronike, duke përdorur të dhënat e komunikimit dhe informacionin e siguruar nga ju.

5. Siguria e të Dhënave

Acıbadem mbron të dhënat tuaja personale në përputhje të plotë dhe strikte me të gjitha kontrollet teknike dhe administrative të sigurisë që kërkohen të merren në përputhje me standardet dhe procedurat e sigurisë së informacionit. Masat dhe veprimet e sigurisë të lartpërmendura janë ndërmarrë dhe siguruar në një nivel të përshtatshëm ndaj rreziqeve të mundshme, duke marrë gjithashtu parasysh mundësitë teknologjike.

6. Ankesat dhe komunikimet

Të dhënat tuaja personale mbrohen brenda kornizës së mundësive teknike dhe administrative të disponueshme, dhe masat dhe veprimet e sigurisë të nevojshme janë ndërmarrë dhe siguruar në një nivel të përshtatshëm ndaj rreziqeve të mundshme, duke marrë gjithashtu parasysh mundësitë teknologjike.

Duke plotësuar “Formularin e Aplikimit në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe / ose GDPR” të dhënë këtu, ju mund të transmetoni dhe paraqisni kërkesat tuaja ligjore:

 • duke e dërguar në adresën e Fahrettin Kerim Gökay Cad.Nr: 49 Altunizade, Stamboll, Turqi nëpërmjet shërbimit postar, së bashku me një peticion që mban firmën tuaj, dhe në një zarf drejtuar departamentit të “Sekretariatit të Korporatave” të shënuar me frazën “Kërkesë për Informim në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” ose frazën “Kërkesë për informacion nën GDPR”, ose
  • duke e dërguar përmes një noteri, ose
  • duke e dërguar në adresën acibademsaglik@hs02.kep.tr me nënshkrim të sigurt digjital ose celular, përmes adresës suaj zyrtare të postës elektronike ose adresës së postës suaj elektronike të regjistruar në sistemin tonë, dhe / ose
  • duke nënshkruar një dosje në formatin “Word” ose “PDF” me nënshkrim elektronik të sigurt, adresuar Acıbademit në adresën kisiselveri@acibadem.com.tr nëpërmjet një e-maili me temë “Kërkesë informacioni në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Në këtë mënyrë, ju kërkohet me mirësjellje të dërgoni kërkesat tuaja ligjore sipas Ligjit dhe / ose GDPR duke plotësuar “Formularin e Aplikimit në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe / ose GDPR” të dhënë këtu, duke na e dërguar atë me anë të mjeteve të komunikimit të përcaktuara në formular.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko