Pyxis - ACIBADEM

Pyxis

Si një sistem i automatizuar i administrimit të ilaçeve, Pyxis është krijuar për të rritur sigurinë dhe efikasitetin e pacientit. Përmirëson bashkëpunimin e personelit të infermierisë dhe farmacisë. Ai prodhon në mënyrë elektronike listat e ilaçeve për pacientët dhe tregon statusin e urdhrave. Sistemi përfshin një funksion të verifikimit të gjurmëve të gishtërinjve dhe përmban ndjekjen dhe dokumentacionin elektronik, që mbron skedarët e pacientëve nga aksesi i paautorizuar.

Sistemi tradicional i mjekimit, i cili është joefikas dhe i prirë ndaj gabimit, rrit si rrezikun ashtu edhe koston. Sidoqoftë, shumë nga gabimet e mjekimit siç janë informacioni jo i plotë, alergjitë, dozat dhe ilaçet e ngjashme, mund të parandalohen përmes përdorimit të sistemeve elektronike të administrimit të ilaçeve. Është vërtetuar se automatizimi i përdorimit të ilaçeve jo vetëm që ndihmon në zgjidhjen e problemeve të mjekimeve tradicionale, por gjithashtu përmirëson rezultatet klinike dhe operacionale.

Në vitin 2006, ACIBADEM aplikoi për herë të parë sistemin e menaxhimit elektronik të ilaçeve.

TRAJTIMI

TEKNOLOGJIA

ACIBADEM

×
Kërko